Please Wait

Terms and Condition

1- Language = Turkish


Bu siteyi ("Site") kullanmaya ba?lamadan önce lütfen a?a??da belirtilen maddeleri ve Gizlilik Bildirisi" bölümünü dikkatle okuyunuz.

Bu Site ve sayfalar?na eri?im sa?lamakla, a?a??da aç?klanan tüm kural ve ?artlara ba?l? kalaca??n?z? kabul etmi? bulunmaktas?n?z.

Tan?mlar
"Siz", "Sizin" ve "Sizinki" ?eklindeki ifadeler Siteye eri?im sa?layan ki?i/ki?ileri, 
"Biz", "Bizi", "Bizim" ve "?irketlerimiz" ?eklindeki ifadeler playtik.com'u; tan?mlamaktad?r.

?artlar
Sitedeki sayfalarda yer alan her türlü bilgi, materyal ve içerik herhangi bir ihbarda bulunulmadan ask?ya al?nabilir, geri çekilebilir veya de?i?tirilebilir. ?artlardaki de?i?iklik, herhangi bir ihbarda bulunulmadan bu sayfan?n güncellenmesi ile gerçekle?tirilir. Siz, ?artlar? düzenli olarak gözden geçirece?inizi ve Siteye eri?iminizi devam ettirmekle bu ?artlarda yap?labilecek herhangi bir de?i?iklikte mutab?k oldu?unuzu kabul etmektesiniz.

Kullan?c?lar
?irketlerimiz taraf?ndan sunulan bu ürün ve hizmetlerin ya?ayan ki?iler taraf?ndan kullan?lmas? tasarlanmam??t?r. Bu sayfaya giri? yapan ki?iler, k?s?tlamalar? gözlemlemek ve kendilerini bilgilendirmek zorundad?rlar.

Garanti Alt?nda Olmayan Hususlar
A?a??daki maddeler, Site üzerindeki yasal yükümlülü?ümüzün d???nda bulunur veya bu yükümlülü?ümüzü s?n?rland?r?r. Bunlar? dikkatlice okumal?s?n?z. Bu maddeler yasalar izin verdi?i ölçüde uygulan?r,

Site içeri?i, herhangi bir garanti verilmeden size da??t?lmaktad?r. ?irketlerimiz bu içeri?in sorumlulu?unu üstlenmemektedir.

Sitede "oldu?u gibi", "elde edildi?i gibi" temeliyle yay?nlanmakta olan bilginin kanuni, z?mni veya aç?k ifade yoluyla hiç bir ?ekilde garantisi verilmemektedir. Siteyi kullan?m?n?zdan do?abilecek riskler sadece Sizin sorumlulu?unuzdad?r. Sitenin, eri?mek istedi?iniz her an kullan?m?n?za aç?k olmas?, ihtiyaçlar?n?z? kar??layabilmesi, eri?imin kesintisiz olmas?, bilgi iletiminde gecikme/ ba?ar?s?zl?k/ hata/ kas?ts?z ihmal veya kay?plar?n olmas?, virus ya da di?er bula??c? veya yok edici özelliklerin bula?mas? veya bilgisayar sisteminizde herhangi bir zarar?n olu?mas? konusunda ?irketlerimiz sorumlu olmay?p herhangi bir garanti de vermemektedir. Bilgi ve/veya ekipman?n?z?n yeterli ?ekilde korunmas?, yedeklenmesi ve bilgisayar virüslerine veya di?er zarar verici özelliklere kar?? yerinde ve uygun önlemlerin al?nmas?nda tüm sorumluluk Size aittir.

Siteyle ba?lant?l? ?ekilde kullan?labilecek, üçüncü tarafa ait herhangi bir program?n do?rulu?u, fonksiyonelli?i veya performans?yla ilgili taraf te?kil etmemekte ve herhangi bir garanti vermemekteyiz.

Sorumlulu?umuz Haricindekiler
?irketlerimizin hiçbiri siteyi kullanman?z veya sunulan bilgi/hizmet/servislere itimat etmeniz, bu bilgi/hizmet/servisleri kullanman?z veya kullanamama durumunda olman?zdan; operasyon ve iletimde ba?ar?s?zl?k/performans kayb?/hata/kas?ts?z ihmal/kesinti/bozulma/gecikmelerden; bilgisayar virüsü, kablo veya sistem hatas? dolay?s?yla ortaya ç?kabilecek k?s?tlama olmadan, do?rudan ya da dolayl?, özel, tesadüfi, netice itibariyle meydana gelen zarar/kay?p/yükümlülüklerden (kar, i?, f?rsat, bilgi kayb? aç?s?ndan veya ba?ka türlü), Bizi bu zarar/kay?p/masraflardan haberdar etseniz dahi hiçbir zarar/kay?p/yükümlülükten (kontrat, haks?zl?k veya ba?ka türlü) sorumlu tutulamaz.

Üçüncü Taraf Siteleri ve Yükümlülükler
?nternet üzerindeki ba?ka yerlere sa?lad???m?z hipertext ba?lant?lar? sadece bilgilendirme amaçl?d?r. Hipertext ba?lant?lar? ile Siteden ula??lan veya Siteye ba?lan?lan web siteleri ile sayfalar?n içeri?inden sorumlu de?iliz. Bu tarzdaki web sitelerinin içeriklerini tahkik etmemekteyiz. Di?er web siteleri veya sayfalara giden ba?lant?lar? takip etmenin riski taraf?n?za ait olup bu ba?lant? sebebiyle olu?an zararlardan sorumluluk veya yükümlülük kabul etmeyiz. Yüklenebilir yaz?l?m sitelerine ba?lant?lar sadece kullan?m kolayl??? sa?lamak için olup yaz?l?m? indirmekle ilgili zorluklar veya sonuçlara dair herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük ta??mamaktay?z. ?ndirilen herhangi bir yaz?l?m?n kullan?m?, e?er varsa, yaz?l?mla birlikte sa?lanan veya yaz?l?m?n yan?nda yer alan lisans anla?mas?n?n maddelerine tabidir.

Sitedeki hiçbir bilgi, üçüncü taraflar?n kabulu veya onay?n? ya da bu taraflar ait tavsiye, dü?ünce, bilgi, ürün ya da servisi ifade veya ima etmemektedir.

Üçüncü taraflara ait bir web sitesinden, sitemize herhangi bir biçimde hipertext ba?lant?s? yarat?lmadan önce yaz?l? iznimizin al?nmas? gerekmektedir. Bu tarz bir kullan?m ücrete tabi olabilir. ?irketleirmiz bu tarz bir ba?lant? nedeniyle Sizin veya üçüncü taraf?n u?rad??? hiçbir kay?p veya zarardan sorumlu de?ildir. Daha detayl? marka ve telif hakk? bilgisi için "Marka ve Telif Haklar?" k?sm?na bakabilirsiniz.

E-posta
?nternet üzerinden gönderilen e-postalar, herhangi bir durdurma, izleme, kay?p ya da de?i?meye maruz kalabilece?inden dolay? tamamen güvenli oldu?u garanti edilemez. Gönderilen bu e-posta mesajlar?ndan ya da ?irketlerimize gönderdi?iniz veya taraf?m?zdan size gelen mesajlardan kaynaklanacak herhangi bir zarardan size veya herhangi birine kar?? sorumlu de?iliz.

Marka ve Telif Haklar?
Sitede bulunan sayfa ekranlar?, bilgi ve materyallerin ve bunlar?n düzenlenmesi konusundaki telif haklar?, aksi belirtilmedikçe ?irketlerimize aittir. Sitenin içerdi?i bilgi ve materyallere dair tüm telif haklar?, tescilli marka, patent, entelektüel ve di?er mülkiyet haklar? ?irketlerimizde sakl?d?r. Bu ba?lamda, hiçbir aç?k veya imal? lisans verilmemektedir.

Ürün ve hizmetlerimizi kullan?rken veya ki?isel bilginiz için Sitemizdeki dosyalar? basabilir, kopyalayabilir, indirebilir veya geçici olarak saklayabilirsiniz. Ancak hiçbir ?eyi de?i?tirmemelisiniz. Bizim yaz?l? iznimiz al?nmad??? sürece Sitenin ba?ka bir ?ekilde bir kullan?m? yasakt?r. Hiç kimse, önceden Bizim yaz?l? iznimizi almad?kça, Sitemizin belli bir k?sm?n? ba?ka bir web sitesinde kullanamaz veya ba?ka bir web sitesinden Sitemize ba?lant? kuramaz.

Veri Muhafazas?
Siteyle ili?kinizden dolay? Site eri?iminiz s?ras?nda hakk?n?zda elde edilen ve i?lenen ki?isel bilgileriniz, sizinle olan ili?kimize hizmet etme, i?imizi yürütme sunulan ürün ve hizmetleri iyile?tirme amac?yla taraf?m?zca istatistiksel analiz yapma ve Sitenin pazarlama etkinli?ini ölçmek amac?yla kullan?l?r. Bu tarzdaki bilgilerinizi doland?r?c?l?k/kay?p önleme ve/veya kanunlar/hükümet/hükmi gruplar veya düzenleyicilerimiz taraf?ndan uygun yetkiler kapsam?nda mecbur/gerekli olmas? veya size daha önceden bildirdi?imiz veya onay?n?z? ald???m?z ta?eron firma veya ki?ilerin tabi oldu?u s?k? gizlilik ve güvenlik uygulamas? d???nda if?a etmeyece?iz.

Size daha iyi bir hizmet ve daha etkili bir web sitesi sunmak amac?yla, taray?c?lar?n?zla etkile?imimizin parças? olarak "cookies" kullanmaktay?z. "Cookie", ziyaretçinin, web sitesini ziyareti s?ras?nda bilgisayar? taraf?ndan gönderilen bilgidir. Cookie'ler, bir ziyaretçinin Sitede izledi?i navigasyonu takip edebilmemize olanak vermektedir. Cookie yoluyla toplanan bilgi, ziyaret tarih ve zaman?, izlenen sayfalar, ziyaret edilen siteler gibi bilgileri içermektedir. Bir ki?i, Bize online olarak ki?isel bilgilerini isteyerek vermedi?i sürece taraf?m?zca tan?namaz. Bu bilgiler, ba??ms?z kurulu?larla pazarlama yapmalar? amac?yla payla??lamaz veya sat?lamaz.

Siteyi Kullan?m?n?z
Site, yasal olmayan, suistimal, iftira, müstehcen veya tehdit etmek amac?yla kullan?lamaz.

Yürürlükteki Kanunlar
Hizmet kurallar?, Türkiye Cumhuriyeti kanunlar?na göre yönetilir ve yorumlan?r. Ayr?ca, bu Sitenin kullan?m kurallar?yla ilgili olarak do?abilecek herhangi bir anla?mazl?k durumunda Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yetkilidir.